ກ່ຽວກັບ Speak Up

Speak Up ເປັນສະຖາບັນສອນພາສາອັງກິດທີ່ເປີດສອນພາສາອັງກິດມາຫຼາຍກວ່າ 18 ປີ. Speak Up ເປັນສະຖາບັນສອນພາສາອັງກິດ. ມີໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 70 ແຫ່ງໃນ 10 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ມີນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນໃນສະຖາບັນພາສາອັງກິດນີ້.

ມາດຕະຖານການສອນພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ການສ້າງຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົານໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ

Speak Up ໃນປະເທດລາວ

LS Technical Training Center

Ban Dongpalane tong ,Rue Phonsinoiun, Sisattanak , Vientiane.
Lao