ວິທີການ

multimedia
ມັນຕິມເ
ມັນຕິມເ

ພວກເຮົາມີການຮຽນການສອນຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີ້ ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໂລກຂອງການຮຽນພາສາອັງກິດ , ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນັກສຶກສາມີໂອກາດໄດ້ຝຶກການອອກສຽງ, ການຟັງ, ການອ່ານ ແລະ

ເພີ່ມເຕີມ
teacher
ອາຈານ
ອາຈານ

ພວກເຮົາຮອງຮັບມາດຕາສ່ວນນັກຮຽນ-ຄູ 10:1. ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເນັ້ນໃສ່ນັກຮຽນທຸກຄົນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບປຸງທັກສະພາສາອັງກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ເພີ່ມເຕີມ
ookb
ປື້ມ
ປື້ມ

ປຶ້ມຮຽນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດໄປຕາມຮູບແບບຕາມມາດຕະຖານຂອງເອີລົບ ທີ່ມີ 20 ບົດຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານສໍາລັບການຮຽນພາສາອັງກິດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນຈາກຂັ້ນພື້ນຖານເຖິງໄວຍະກອນຂັ້ນ

ເພີ່ມເຕີມ
Lao