ຂອບການອ້າງອີງທົ່ວໄປຂອງເອີຣົບ (CEFR)

ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ພັດທະນາໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອວັດລະດັບຄວາມສາມາດ

ເຊີ່ງກອບນີ້ມີ 6 ລະດັບທີ່ອະທິບາຍຄວາມສາມາດຂອງລະດັບພາສາ ຈາກ A1 (ລະດັບເລີ່ມ

ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສາມາດທົດສອບຄວາມສາມາດທາງພາສາຂອງບຸກຄົນໄດ້

ເຊີ່ງຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຂອງພວກເຮົາສ້າງຕາມແບບຂອງ CEFR.

Lao