ກ່ຽວກັບ

ຖະແຫຼງການທາງດ້ານພາລະກິດ ຫຼື ການດໍາເນີນການຮຽນການສອນ

ເພື່ອສະໜອງກັບຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາຊຸມຊົນລາວ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນດ້ານການປະກອບການ.

ຖະແຫຼງການໃນດ້ານວິໄສທັດ

ເພື່ອເປັນຜູ້ບຸກເບີກລະບົບການສຶກສາຫຼັງຈາກທີ່ຈົບມັດທະຍົມສືກສາຂອງລາວ ໂດຍການສະໜອງຕາມຫຼັກສູດ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ແລະ ໂຄງການເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານ.

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອສະໜອງການສຶກສາລະດັບສາກົນແຕ່ມີລາຄາຖືກເພື່ອພັດທະນາຊຸມຊົນ

Lao