ວິທີການສອນຂອງພວກເຮົາ

ສື່ການສອນແບບ Multimedia

ພວກເຮົາມີຫ້ອງໄອທີ ທີ່ຮຽນຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ຍັງສາມາດຮຽນຢູ່ທີ່ບ້ານຕົວເອງໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າໄປສູ່ໂລກຂອງພາສາອັງກິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ເປັນບ່ອນທີ່ນັກຮຽນຈະມີໂອກາດຈະໄດ້ຝຶກ:
✅ ການເວົ້າ
✅ ການອອກສຽງ
✅ ການຟັງ
✅ ການອ່ານ
✅ ການຂຽນ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:

ປື້ມແບບຮຽນ

ປື້ມຂອງຫຼັກສູດ Speak Up ພວກເຮົາເປັນຮູບແບບມາດຕະຖານລະດັບເອີຮົບທີ່ມີບົດຮຽນ 20 ບົດ ແລະ ບົດຝຶກຫັດສໍາລັບການຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນໃຈຄວາມພື້ນຖານໄປຈົນເຖິງຫຼັກໄວຍາກອນຂັ້ນສູງ.ແລະ ຍັງສາມາດສະແກນຄິວອາໂຄ້ດເພື່ອເບີ່ງວິດີໂອຝຶກຟັງການອອກສຽງໄດ້(ຕົວຢ່າງໃນວິດີໂອ)
Lao